Vastuvõtt 10. klassi

 registreeru

1.1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel kaks 10. klassi järgmistele õppesuundadele:
 • reaal-majanduse õppesuund, 

 • humanitaar-meedia õppesuund,

 • loodusteaduste ja rekreatsioonikorralduse õppesuund.

1.2. Vastuvõtukatsetel sooritavad TLG gümnaasiumiastmel õppida soovijad  inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles testid, mis sisaldavad ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses, ning õppesuuna testi. 
1.3. Kui 9. klassi tunnistusel on ainult  hinded "4-5", siis tuleb II vooru pääsemiseks sooritada õppesuuna test.
1.4. Vastuvõtukatsed toimuvad 20. ja 21. märtsil 2017 kell 10.00.
1.5. Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt 17. märtsiks registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis.
1.6. Katsetele tulles peab õpilasel olema kaasas isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia. 
1.7. Õpilaste vastuvõtmise korraldamiseks kooli kümnendatesse klassidesse moodustatakse kooli direktori käskkirjaga vastuvõtukomisjon.
1.8. Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis. 
1.8.1. Punktide arvestamise aluseks võetakse järgmine protsendiskaala (v. a eesti keeles):
 • 90-100% punktide arvust - 10 punkti;
 • 70-89% punktide arvust - 8 punkti;
 • 50-69% punktide arvust - 6 punkti;
 • 0-49% punktide arvust - 0 punkti.

1.8.2. Eesti keeles kasutatakse järgmist skaalat: 

 • 0-5 viga - 10 punkti;
 • 6-15 viga - 8 punkti;
 • 16-20 viga - 6 punkti;
 • üle 20 vea - 0 punkti.
  1.9. Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest punkte järgmiselt: 
 • ainult hinded "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 30 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 25 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 20 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 4 punkti;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 2 punkti;
 • kolm või enam "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti.
1.10. Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel.
1.11. Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt. 
1.12. Vestluselt võib lisanduda kuni 10 punkti. Vestlusteemad on motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. 
1.13. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ja vestluse tulemus. 
1.14. Vastuvõtukatsete põhjal gümnaasiumi õpilaskandidaadiks nimetatud õpilased avalikustatakse (kodeeritult) kooli kodulehel.
1.15. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1. oktoobrini. 
1.16. Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15. - 28. juunini.
1.17. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtukatsed, järgmised dokumendid:
 • avalduse,
 • põhikooli lõputunnistuse,
 • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia, 
 • 1 foto 3 x 4 cm. 
1.18. Kui vastuvõtukatsetel edukalt esinenud õpilane loobub õppekohast, informeerib ta sellest kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 
Sa oled siin: Avaleht 10. klass