Sisehindamise

Nõuniku tagasisidearuanne

Õppeasutus  TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUM

Õppeasutuse juhi ees- ja perekonnanimi     JAAN PAAS

Kontaktandmed (telefon, e-mail)   6684802; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppeasutuse aadress ja kontaktandmed

Kuldnoka 24, 10619 Tallinn

Nõuniku ees- ja perekonnanimi       Martin Kaasik

Tagasisidearuande  esitamise kuupäev 15.08. 2010

Nõuniku seisukoht arengukavas sätestatud  eesmärkide asjakohasusest ja õppeasutuse tegevuse vastavusest nendele eesmärkidele

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi arengukavas püstitatud eesmärgid on, minu hinnangul, arengule orienteeritud, konkreetsed ning  realiseeritavad. Õppeasutuse juhtimine on suunatud seatud eesmärkide saavutamisele.

Nõuniku seisukoht õppeasutuse sisehindamise üldisest korraldusest ja seotusest arengukavas püstitatud eesmärkide hindamisega

Õppeasutuse sisehindamine on üles ehitatud püstitatud eesmärkide saavutamise hindamisele. Sisehindaminse süsteem on loogiline, üksikasjadeni läbimõeldud ning väga hästi kirjeldatud. Sisehindamine hõlmab kõiki olulisi valdkondi, sisaldab pideva parendamise põhimõtet.

NÕUNIKU JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD HINDAMISKRITEERIUMITI

Hindamiskriteeriumid

(valdkonnad)

 

1. Eestvedamine ja juhtimine

Eestvedamine on hindamissüsteemis olulisel kohal, rakendatakse kaasaegseid, asjakohaseid juhtimismeetodeid.  On piisavalt dokumenteeritud.

2. Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused

Kogu personalipoliitika lähtub kooli eesmärkide saavutamise strateegiast, on konkreetne, selgelt sõnastatud, piisavalt detailne. Märkimist väärib personali arendamise plaanipärasus.

3. Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused

Huvigruppidega tehtava koostöö initsiatiiv lähub koolist, on vajalikul määral tähtsustatud ning tulemuslikkus hinnatud. Eraldi märkimist väärib lastevanemate nõukoja tegevus.

4. Ressursside juhtimine

Erakordne on, et koolis on hinnatud eelarvelisi ressursse piisavaks. Finantstegevus on juhitud väga heal tasemel, kaasatakse märkimisväärseid lisavahendeid erinevate projektide kaudu, nii rahalisi kui intellektuaalseid.

5.Õppekasvatusprotsess ja õppuriga seotud tulemused

5.1. Õppuri isiksusliku arenguga seotud tulemused

     5.2. Õppuri õpijõudlus

Õppe – ja kasvatusprotsess on kooli tegevuse, ka sisehindamissüsteemi, keskseks valdkonnaks. Õpilase arengut toetatakse, jälgitakse ning suunatakse pideva õpikeskkonna parendamise kaudu. Sisehindamine kajastab koolis tehtavat tööd õppuritele erinevate õpivõimaluste loomise ja parendamise valdkonnas.

Koolis jälgitakse ning arvestatakse õpilaste arenguga seotud tulemusi.

ÕPPEASUTUSE TUGEVUSED JA PARENDUST VAJAVAD VALDKONNAD JA ALAVALDKONNAD

Õppeasutuse  tugevused, sealhulgas eripära, mis võiksid olla eeskujuks teistele õppeasutustele (kuni 5)

1. Õppeasutuse juhtimine on innovaatiline.

2. Sisehindamissüsteem on praktiline, selge ja üksikasjadeni läbi töötatud. Minu hinnangul parim senikogetutest.

3. Õpilase individuaalse arengu toetamise süsteem on väga heal tasemel.

4. Sisehindamist arendatakse pidevalt.  

Parendust vajavad valdkonnad (alavaldkonnad), mis toetaksid lähiaastatel kõige mõjusamalt õpilaste arenguks vajalike tingimuste loomist (2 – 5)

1.Eneseanalüüsi aluste väljatöötamine.

2.Põhjuseta puudumiste ennetamissüsteemi väljatöötamine.

Ettepanek õppeasutusele ja HTMile õppeasutuse järgmise sisehindamisearuande esitamise aja osas

Teen ettepaneku esitada järgmine sisehindamise aruanne 6 aasta möödudes, 2016. aastal

Nõuniku nimi ja allkiri

 

 

 

 

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid Sisehindamine