Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi arengukava

 

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja

käskkirjaga nr 1.-2/8 (4.01.2017)

 

 

Käesolev arengukava on koostatud eesmärgiga määratleda Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi arengusuunad aastateks 2017-2019. Arengukavas kirjeldatakse kavandatavaid hariduslikke taotlusi, eesmärke ja nende saavutamise teid.

Arengukava on aluseks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi strateegiliste otsuste langetamisele ning iga-aastaste üldtööplaanide koostamisele.

Arengukava lähtub järgmistest dokumentidest:

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus;

2. Tallinna arengukava 2011-2027;

3. TLG sisehindamise aruanne 2013-2016;

4. Tallinna munitsipaalkoolide rahuloluküsitluse kokkuvõte 2016.

 

Arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hoolekogu, lapsevanemate, õpilasesinduse (ÕE) ja õppenõukogu ettepanekuid.

Dokument koosneb viiest suuremast jaotusest:

1. Õppeasutuse lühiülevaade sisaldab ülevaadet organisatsioonist, kus toimub I- XII klassini õpilaste õpetamine riikliku õppekava alusel;

2. Visioon, missioon ja väärtused;

3. Hetkeolukorra analüüs, parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad valdkonniti aastateks 2017-2019;

4. Tegevuskava;

5. Arengukava uuendamise kord.

Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli sisehindamise raames. Kooli juhtkond teeb augustikuises õppenõukogus kokkuvõtte tööst arengukava eesmärkideni jõudmisel ja sisehindamisel esitatud soovitustest.

 

 


Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG arengukava