Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2017

käskkirjaga nr 1.-2/682 (Lisa 6)

1.       Üldsätted

1.1. Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

1.2.  Kool avalikustab oma veebilehel uute õpilaste vastuvõtmise korra antud aastal.

1.3.  Praktiliste tööde või testide ja vestluste toimumise aeg ja vastuvõtukomisjonide koosseis kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

1.4.  Praktilised tööd ja testid säilitatakse kuni uue õppeaasta alguseni.

1.5.  Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatavat vastuvõtu korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

1.6. Uute õpilaste vastuvõtuks  tuleb vajalikud dokumendid esitada kooli kantseleisse aadressil Tallinn, Kuldnoka 24 või digiallkirjastatult: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

1.7.  Uued õpilased võetakse kooli õpilaste nimekirja alates 1. septembrist kooli direktori käskkirja alusel.

2.       Esimesse klassi vastuvõtt

2.1. 1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

2.2.  Vanem esitab 1. märtsist 15. märtsini Tallinna Haridusametile taotluse lapse õppima asumise kohta eKooli kaudu või paberil kohapeal.

2.3.  Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

2.4. Haridusameti juhataja määrab isikutele oma käskkirjaga elukohajärgse kooli hiljemalt 20. maiks.

2.5. Haridusamet teavitab elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või eKoolis hiljemalt 20. maiks.

2.6.  Vanem on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või eKoolis.

2.7.  Kool teeb eKoolis märke isikute kohta, kes teavitasid või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest, hiljemalt 11. juuniks.

2.8.  Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolile.

2.9. Vabad õpilaskohad komplekteeritakse vanema taotluse alusel. Vastav taotlus tuleb vanemal koolile esitada kirjalikult või elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna.

2.10. 1. klassi õpilase vastuvõtmiseks kooli tuleb esitada järgmised dokumendid:

2.10.1. vormikohane taotlus, mis on kättesaadav kooli kantseleist ning kooli kodulehel (LISA 1);

2.10.2. sünnitunnistus ja/või isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

2.10.3. lapse tervisekaart (selle olemasolul);

2.10.4. koolivalmiduskaart;

2.10.5. digitaalne dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks.

3.       Vastuvõtt 2.-9. klassi ja 11.-12. klassi

3.1.  Üleminekuklassidesse võetakse vastu õpilased vabade õppekohtade olemasolul vestluse alusel. Kooli juhtkond viib õpilase ja/või tema vanemaga läbi vestluse kokkulepitud ajal.

3.2.  Õpilaste vastuvõtt toimub üldjuhul õppeaasta lõpul.

3.3.  Kool avalikustab kodulehel klassides olevad vabad õpilaskohad pärast õppeperioodi lõppu.

3.4.  Vastuvõtuks vabadele kohtadele esitab lapsevanem direktori nimele ja kooli kantseleisse, avalduse (vorm kooli kodulehel) ja  klassitunnistuse koopia.

3.5.  Kooli vahetav õpilane peab esitama järgmised dokumendid:

3.5.1.  vormikohane taotlus. Taotlus on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel (LISA 2);

3.5.2.   ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

3.5.3.   tervisekaart;

3.5.4.  kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksval õppeperioodil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi keskel;

3.5.5.   digitaalne dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks.

3.6.   Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

3.6.1.   välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;

3.6.2.  isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

3.6.3.    kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

3.7.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis. Õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava.

4.       Kümnendasse klassi vastuvõtmise kord

4.1.  Gümnaasiumisse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi hariduse taseme omandanud õpilane.

4.2.  Registreerimine katsetele toimub kooli kodulehe www.lillekyla.edu.ee kaudu. Kirjalike testide sooritamise täpne aeg avaldatakse kooli kodulehel.

4.3. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks võivad õpilased kandideerida ühele õppesuunale. Teise õppesuuna eelistuse saab õpilaskandidaat soovi korral avaldada vestlusel.

4.4.  Katsetele tulles peab õpilasel kaasas olema isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia.

4.5.  Testide koostamise ja hindamise eest vastutab direktori käskkirjaga moodustatud vastuvõtukomisjon.

4.6.  Vastuvõtukatsetel sooritavad Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi gümnaasiumiastmel õppida soovijad testid inglise keeles, matemaatikas, eesti keeles ja õppesuuna testi. Testide koostamise aluseks on võetud riikliku õppekava nõuded III kooliastmele.

4.7. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi õppesuuna valiku põhjendust, üldkultuurilist silmaringi, õpimotivatsiooni, eneseanalüüsivõimet ning ühiskondlikku aktiivsust.

4.8.  Vestlused toimuvad aprillikuu jooksul.

4.9.  Testitulemusi hinnatakse punktisüsteemis:

4.9.1.   Punktide arvestamise aluseks võetakse järgmine protsendiskaala (v. a eesti keeles):

-      90-100% punktide arvust - 10 punkti;

-      70-89% punktide arvust - 8 punkti;

-      50-69% punktide arvust - 6 punkti;

-      0-49% punktide arvust - 0 punkti. 

4.9.2.    Eesti keeles kasutatakse järgmist skaalat: 

-      0-5 viga - 10 punkti; 

-      6-10 viga- 8 punkti; 

-      11-14 viga- 6 punkti; 

-      üle 14 vea- 0 punkti. 

4.10.  Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi klassitunnistuse eest punkte järgmiselt: 

-      9. klassi klassitunnistusel on ainult hinded 4 ja 5 – 30 punkti; 

-      9. klassi klassitunnistusel on üks hinne 3 – 20 punkti

-      9. klassi klassitunnistusel on kaks hinnet 3 – 15 punkti

-      9. klassi klassitunnistusel on hinded 3, 4 ja 5  – 10 punkti; 

-      9. klassi klassitunnistusel on üks mitterahuldav hinne – 4 punkti; 

-      9. klassi klassitunnistusel on kaks mitterahuldavat hinnet – 2 punkti; 

-      9. klassi klassitunnistusel on kolm või enam mitterahuldavat hinnet – 0 punkti;

4.11.  Vastuvõtukatsetel osalenud õpilased seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel

4.12.  Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt. 

4.13. Vastuvõtukatsete põhjal gümnaasiumi õpilaskandidaadiks nimetatud õpilased avalikustatakse kooli kodulehel kodeeritult hiljemalt kaks nädalalt pärast vestlusi.

4.14. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilasnimekirja põhikooli lõputunnistuse ja avalduse alusel, mille õpilaskandidaat esitab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast põhikooli lõpetamist.

4.15. Kandideerijal ja/või tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada selgitusi tulemuste kohta, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli kontaktisikuga kahe nädala jooksul pärast praktiliste tööde tulemuste avalikustamist.

4.16. Praktilised tööd säilitatakse koolis kuni uue õppeaasta alguseni.

4.17. Oma soovist saada Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilaskandidaadiks peab nimekirjas olev õpilane teatama 10. maiks e-kirja teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

4.18. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 15.-25. juunini. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel (LISA 3).

4.19. Kui õpilane soovib kohast loobuda, tuleb oma soovist koolile teatada e-kirja teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Selle alusel arvatakse õpilaskandidaat nimekirjast välja.

4.20. Kui koolis on 1. juuli seisuga 10. klassides vabu õpilaskohti, võetakse taotlusi 10. klassi astumiseks vastu 1. augustist kuni 21. augustini. Andmed vabade õpilaskohtade olemasolust avaldatakse kooli veebilehel. Otsus õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta tehakse 29. augustiks.

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG vastuvõtukord