Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi töötasujuhend

Uuendamisel

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 172-k (25.03.2013)

-Kooskõlastatud kooli hoolekogu koosolekul 4.03.2013

1. ÜLDSÄTTED

1.1.   Kooli palgakorralduse alusdokument on direktori kehtestatud paIgajuhend, mis sisaldab palgakorralduse põhimõtteid, sh palga maksmise korda.

1.2.   Kooli palgajuhendi koostamise korraldab direktor. Palgajuhendi koostamisel ja muutmisel konsulteerib direktor õpetajate ja teiste töötajatega, et võimaldada töötajatel avaldada arvamust ja saada direktorilt põhjendatud vastuseid avaldatud arvamustele eesmärgiga jõuda palgajuhendis kokkuleppele.

1.3. Kooli palgajuhend on avalikult kättesaadav kooli veebilehel. Direktor rakendab palgajuhendit õiglaselt, läbipaistvalt ning põhjendades oma palgakorraldust puudutavaid otsuseid.

1.4.   Töötaja palga kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest ning käesolevast juhendist.

1.5.   Töötajate palga kokku leppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega. 

2. PALGA MAKSMINE

2.1.   Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

2.2.   Palka makstakse üks kord kalendrikuus Tallinna Haridusameti poolt määratud palgapäeval töötaja poolt osundatud pangakontole. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada kooli sekretäri.

2.3.   Kool võib töötaja poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõusoleku korral palgast kinni pidada kooli arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa.

2.4.   Tallinna HA raamatupidamise osakond väljastab töötajale teatise arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi vahetult juhilt või HA raamatupidamise osakonna palgaarvestajalt. 

3. PALGAASTMESTIK

3.1   Kooli ametikohad on jaotatud palgaastmetesse. Palga kokku leppimise aluseks on palgaastmestik, kus igale palgaastmele on kehtestatud vahemik, mis sisaldab vastavasse palgaastmesse kuuluvate ametikohtade palga madalaimat, keskmist ja kõrgeimat taset.Kooli palgaastmestik on esitatud palgajuhendi lisas.

3.2   Töötajate palkade diferentseerimisel lähtutakse töösooritusest ning  pädevustest. 

3.3   Palgaastmestikus vastavale ametikohale ettenähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat palka on lubatud maksta vaid põhjendatud erandjuhtudel, mille põhjendatust hindab kooli direktor.

4. TÖÖTAJA PALK

4.1   Palk on töötaja töölepingus kokkulepitud palgamäär, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu. 

4.2   Töötaja tööülesannetes lepivad direktor ja töötaja kokku töölepingus ja selle lisaks olevas ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus on piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja teaks, milliste ülesannete täitmist temalt oodatakse.

4.3   Direktor peab tagama töötajale töölepingus kokku lepitud töötingimused. Kokkulepitud töötingimusi sh palgatingimusi võib muuta ainult töötaja ja direktori kokkuleppel töölepingus.

4.4   Töötaja palk lepitakse töötaja ja kooli direktori vahel kokku töölepingus. Töötajatega palga kokku leppimisel arvestab kooli direktor palgaastmestiku vahemikku, töötaja kõiki kokku lepitud tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni. Ettepanekuid palgamäära tõstmiseks võivad teha töötajad, õppetoolide juhid, õppealajuhatajad/majandusjuhataja. Töötajate palgamäärade tõstmised kõrgemaks, kui kehtestatud kvalifikatsioonijärgne miinimum, arutatakse läbi kooli juhtkonna koosolekul.

4.5   Direktor ja töötaja võivad alustada läbirääkimisi palgatingimuste muutmiseks, kui kokkulepitud tööülesanded muutuvad varasemaga võrreldes keerukamaks või töötaja töötulemused ja kvalifikatsioon on tõusnud.

4.6   Vabariigi Valitsuse 25.06.2009.a määruses nr 113 „Haridustöötajate tööaeg“ nimetatud ametikohtadel lepitakse palk kokku arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas. 

4.7 Täistööajaga õpetajate palk ei või olla madalam Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud õpetajate töötasu, s.h klassijuhatamise tasu,  alammääradest. Teiste täistööajaga töötajate palk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud  töötasu alammäärast.

4.8   Katseajal võib kokku leppida töötaja palgaks tema ametikohale planeeritud palgatasemest madalama palgamäära, eeldusel, et töötaja vajab sisseelamisperioodil olulist tööalast juhendamist, ja arvestades, et palk ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse töötasu alammäärast või Tallinna linnavolikogu kehtestatud palgamääradest. 

4.9   Palga kokku leppimisel peab kooli direktor palgamäära töötajale põhjendama.

5. MUUD TASUD

5.1  Lisatasu täiendava tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ja ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

5.2  Töötajale makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest lisatasu või hüvitatakse kokkuleppel töötajaga ületunnitöö ja riigipühal töötamine vaba ajaga.

5.3  Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest ning kooskõlas koolis kehtestatud töötajate tunnustamise tavaga. Preemia suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi.

5.4  Toetusi võib töötajatele maksta vastavalt Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud põhimõtetele.

5.5  Tulemustasu võib maksta kooli töötajale koolis kokku lepitud hindamisnäitajate kohaselt ja lähtudes töötaja arengu- või hindamisvestluste tulemustest.

6. PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA MAKSMINE

6.1   Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

6.2   Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle igakuistel palgapäevadel proportsionaalselt puhkusel oldud ajaga. Töötaja soovi korral (vastavalt 2 nädalat enne puhkuse algust esitatud avaldusele) makstakse kogu puhkusetasu tema eelviimasel tööpäeval.

 

Sa oled siin: Avaleht Dokumendid TLG töötasujuhend