Projektid

 

Erasmus+ õpetajate õpirände projekt “Elukestev õpe Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis”

  

Tegemist on esimese taolise õpirände projektiga meie koolis. Projekt kestab 2 aastat (1.06.2015-21.05.2017), selles osaleb 9 õpetajat erinevatest ainevaldkondadest ja kooliastmetest ning kokku toimub vähemalt 9 õpirännet erinevatesse Euroopa riikidesse – Hispaania, Inglismaa, Portugal, Itaalia ja Island.

Õpiränded kujutavad endast koolituskursusi ning nende valikul on lähtutud sellest, et need aitaksid arendada kooli prioriteete ja ellu viia arengukava.  Projekti eesmärkideks on omandada uusi õpetamismeetodeid, suurendada IKT vahendite kasutamist aineüleses õppetöös ja kasvatada õpilastes meediateadlikkust, tõhusamalt integreerida uusimmigrantidest õpilasi nii õppetöösse kui ka kooliellu ja suurendada erineva kultuuritaustaga õpilaste omavahelist sallivust, suurendada rahvusvahelist koostööd erinevates huvigruppides, muuta õppetööd õpilastele huvitavamaks ja kaasaegsemaks, väärtustada säästvat arengut toetavat haridust ja tõhustada võõrkeelte õpetamise võimalusi.

Lähtuvalt eelnimetatud eesmärkidest, toimuvad koolituskursused järgmistes valdkondades:

- meediaõpetus ja sotsiaalmeedia lõimimine õpetöösse;

- säästev areng ja keskkonnaharidus;

- 21. sajandi õpetamismeetodid;

- haridussüsteemis Euroopas;

- erinevate IKT vahendite kasutamine aineüleselt;

- koolist väljalangevuse ennetamine ja õppetööle motiveerimine.

Õpetajad, kes õpirändelt naasevad, jagavad teadmisi ja kogemusi kolleegidele nii oma valdkonnas kui ka laiemalt.

Erasmus+ programmi koordineerib Eestis SA Archimedes ning projekti rahastab Euroopa Komisjon.

 
 
Kiusamisest vaba kool
 
Alates 2013. aasta oktoobrist, osaleb meie kool pilootprojektis "Kiusamisest vaba kool". Tallinnast osaleb projektis 8 ja lilla karuEestist kokku 25 kooli. Kiusamisest vaba kool” programmil on kolm sihtrühma: õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Projekti metoodika pakub lastele õpetajate ning vanemate kaasabil vahendeid, kuidas lahendada ja ennetada kiusamisolukordi ja kuidas seista enda või teiste eest. Projekt toetub sellistele põhiväärtustele nagu sallivus, austus, hoolivus ja julgus. 
Lisainfot projekti kohta saab aadressilt: http://kiusamisestvabaks.ee/

 

 
 
Kaitse end ja aita teist
 
Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi.
 
„Kaitse end ja aita teist“ projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja päästekeskus ja koostööpartnerid Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Politsei-ja piirivalveamet, Põhja Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti põhja regioon, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Harju Maavalitsus, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Haigekassa, Operation Lifeserver Estonia ja Põhja-Eesti Pommigrupp.
 
Koostöös partneritega koolitatakse õppeaasta jooksul (dets 2015 – apr 2016) Tallinna ja Harjumaa koolide 6. klasside õpilasi (sh Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 6. klasside õpilasi) kolmes peamises valdkonnas: tule-ja veeohutus, liiklusohutus, esmaabi.
 
Koolitusprogrammi läbinud esindusmeeskondadele toimub 2013. a mai lõpus ohutuslaager.
 

 

Aktiivne ja turvaline koolipäev
 
2009. aastal sai alguse Kesk-Läänemere programmi Interreg IVA projekt "Turvaline ja aktiivne koolipäev". Projektis osaleb 44 Turu kooli ja 45 Tallinna kooli, nende seas ka Tallinna Lilleküla Gümnaasium. Projekti koordineerivad Tallinna Haridusamet ja Turu Haridusamet ning suurim rahastaja on  EL Kesk-Läänemere programm INTERREG IV A 2007-2013. Projekt kestab 2012. aasta lõpuni.
 
Projekti idee on motiveerida lapsi ja noori omandama aktiivset elustiili, suurendada nende osalust ja ühtekuuluvustunnet ning tõsta laste ja noorte heaolu- ja turvatunnet koolis. Projekti eesmärkideks on õpilaste tunnivälise aja, eeskätt just vahetundide sisustamine, pakkudes võimalust osaleda erinevates aktiivsetes ja vähem aktiivsetes tegevustes, võimaldada õpilaste omaalgatust ning muuta koolikeskkonda turvalisemaks.
 
Meie koolis on käesoleva projekti raames organiseeritud erinevaid üritusi, nagu mängude vahetunnid, meisterdamisvahetunnid, kunstipäevad, õuesõppetunnid jne. Oleme kasutanud mõttetahvleid ja turvavolinike näol püüdnud õpilasi enda keskel korda looma innustada. Läbi kolme aasta on meil käimas mitu miniprojekti, nagu näiteks "Igal klassil oma mäng", "Igal lapsel oma pill" ja "Mängude koridor". Mängude koridori püüame valmis saada projekti lõpuks ning lisaks sellele soovime järgmisel aastal algklasside osas algatada õuevahetundide organiseerimise - see on olulisim, mida Soome koolidelt õppida ja oma kooli üle tuua.
 
Oleme projekti kaudu saanud koolile erinevaid vahendeid, millega sisustada vahetunde, millega tunde aktiivsemaks ja huvitavamaks ning kooliüritusi lõbusamaks muuta. On erinevaid spordivahendeid, lauamänge, kirjutamisaluseid õuesõppe läbiviimiseks, mõttetahvlid, mida tundides kasutada ning mille abil õpilasküsitlusi ja mõttetalguid läbi viia. Projekt on algselt mõeldud küll põhikooliõpilastele, kuid meie koolis on aktiivselt kaasatud ka gümnaasiumiõpilased, kes noorematele tegevusi organiseerivad, ning nende seas on välja koolitatud ka mängujuhid.
 
Lisainfot projekti kohta leiab aadressilt: http://www.safeandactiveschoolday.eu
Sa oled siin: Avaleht Huvitegevus Projektid