Põhikooli ja gümnaasiumi õppekava

 

Kinnitatud direktori  käskkirjaga nr 1-2/117 

 

ÕPPEKAVA ÜLDOSA
SISSEJUHATUS
 
1. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi (TLG) põhikooli ja gümnaasiumi õppekava on dokument, mille alusel toimub õpe põhikoolis ja gümnaasiumis. Õppekava on aluseks kooli õppe- ja kasvatussüsteemi eesmärgistamisel ja organiseerimisel.
2. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppekava koostamisel toetuti ja arendamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest, teistest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest, kooli arengukavast, õpilaste, vanemate, kooli töötajate ja teiste oluliste huvigruppide vajadustest ja soovidest ning kasutatavatest ressurssidest.
3. Käesolev õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest.
4. Kooli õppekava üldosas on esitatud:
  • kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid;
  • üldpädevused ja nende kujundamine;
  • õppekorraldus
  • õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud
  • põhikooli loovtöö ja gümnaasiumi õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus;
  • hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord;
  • karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise koraldamine
  • õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus
  • õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted
  • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
5. Ainevaldkonniti koondatud ainekavad on esitatud põhikoolis klassiti ja gümnaasiumis kursuseti
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sa oled siin: Avaleht Õppetöö TLG õppekava