Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-id 9 ja 10.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis.

Kooli määramiseks tuleb 1. klassi astuva lapse vanemal esitada taotlus Tallinna Haridusametile. Seda saab teha ajavahemikul 1.- 15. märtsini 2019  eKoolis või Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).

Abiks on: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Hiljemalt 20. maiks teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid, millisesse kooli laps on määratud (eKooli kaudu või e-posti aadressil või lapse rahvastikuregistrijärgsel aadressil).

Infopäev meie kooli määratud õpilaste vanematele toimub 22. mail 2019. a kell 18.00 kooli aulas.

Kool avab 4 klassikomplekti:

matemaatika-muusika suunitlusega klass(1. klassi I poolaastal lisatund matemaatikat, mis II poolaastast asendub programmeerimisega;       lisamuusikatund, kus õpitakse plokkflööti. Programmeerimise ja muusikatunnid jätkuvad 4. klassini;

inglise keele suunitlusega klass(inglise keele õpe algab 1. klassi II poolaastast);

-  inglise keele jaspordi suunitlusega klass(üldkehalise ettevalmistuse treeningud ja võõrkeel 1. klassi II poolaastast).
loovuse suunitlusega klass(loovtegevuste, käelise tegevuse ja loovkirjutamise suurem osakaal)

Õppetöö 2019/2020. õppeaastal toimub ühes vahetuses, 1. klasside koolipäeva pikkus on neli tundi (kell 8.00-11.45).

Kes soovivad oma last panna inglise keele ja spordi suunitlusega klassi, saavad oseleda spordi- ja võistlusmängude päeval 23. mail kell 18.00 kooli võimlas (selga spordiriided ja jalga spordijalanõud, mille tallad ei tekita põrandale triipe).

Kui Tallinna Haridusamet on määranud lapse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumisse, tuleb vanemal esitada kooli kantseleisse avaldus, kus on märgitud ka see, millise suunitlusega klassis soovib laps õppida. Avaldusi võetakse vastu alates 24. maist. Õpilased määratakse klassidesse vastavalt vanema soovile, arvestades avalduste saabumise järjekorda.

Lisaks tuleb meie kooli esitada hiljemalt augusti eelviimasel nädalal järgmised dokumendid:

a) lapse sünnitunnistus (või selle koopia),
b) lapse tervisekaart,
c) koolivalmiduskaart.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas. Millisesse klassi laps on määratud, teavitatakse lapsevanemaid meili või kirja teel alates 19. juunist. Alates 15. juunist komplekteerib kool vabaks jäänud õppekohad vastavalt avalduste laekumise ajalisele järjekorrale.

Lisainfot leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt.

  

1.klassi
  
Sa oled siin: Avaleht Vastuvõtt 1. klass